Geen producten (0)

Voorwaarden

 

Algemene voorwaarden

Artikel 1-Identiteit van de ondernemer

Contactgegevens & Bezoekadres:

BS Phonefix
W.M. Dudokweg 49 - Unit 201
1703 DA Heerhugowaard

Tel: 06-37530199
Email: info@bsphonefix.nl

Website: www.bsphonefix.nl
KvK-nummer: 67475264 Amsterdam
BTW-nummer: NL002090025B88

Afhaaltijden volgens afspraak mogelijk op iedere dag.

Artikel 2- Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen, offertes en overeenkomsten van BS Phonefix zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
2.2  Een exemplaar van deze voorwaarden zijn kosteloos verkrijgbaar bij BS Phonefix en te downloaden via: http://bsphonefix.nl/algemene-voorwaarden/.
2.3 BS Phonefix behoudt zich het recht deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Artikel 3- Overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door BS Phonefix. Elke bestelling wordt automatisch bevestigd en geaccepteerd.
3.2  BS Phonefix kan zich-binnen wettelijke kaders- op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien BS Phonefix op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
3.3 Indien er met een offerte akkoord wordt gegaan, gaat u tevens automatisch akkoord met deze Algemene Voorwaarden, en is er een overeenkomst gesloten. Dit staat ook nadrukkelijk als opmerking bij een offerte vermeld.

Artikel 4- Het aanbod

4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft en/of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door BS Phonefix. Elke bestelling wordt automatisch bevestigd en geaccepteerd.
4.2  Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden artikelen en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als BS Phonefix gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden artikelen en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden BS Phonefix niet.
4.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaardingen van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
·         De prijs inclusief belastingen
·         De kosten van de verzending
·         Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht
·         De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst
·         De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel termijn waarbinnen BS Phonefix de prijs garandeert

Artikel 5- Prijzen

5.1 Alle aanbiedingen van BS Phonefix zijn vrijblijvend en BS Phonefix behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
5.2  De prijzen zijn, tenzij anders, gebaseerd op contante betaling dan wel vooruitbetaling per bank, en levering in de vestiging van BS Phonefix.
5.3 Alle prijzen zijn vermeld in euro’s inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
5.4 BS Phonefix behoudt zich het recht voor tot stand gekomen overeenkomsten dan wel bestellingen eenzijdig te annuleren in het geval van onjuiste dan wel gewijzigde prijsinformatie, productspecificatie of levertijden. De klant zal hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte gesteld worden; BS Phonefix kan in een dergelijke geval nimmer aansprakelijk gesteld worden voor evt. door klant gemaakte dan wel te maken kosten anders dan vergoeding van het aankoopbedrag indien dit reeds voldaan zou zijn.

Artikel 6- Betaling

6.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: via iDeal, bankoverboeking of Paypal vooruit betaald te worden. Onder vermelding van het ordernummer dient het orderbedrag overgemaakt te worden op ING IBAN: NL75RABO0314818510  t.n.v. BS Phonefix of Paypal info@bsphonefix.nl.
6.2 De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan BS Phonefix te melden.
6.3 In geval van wanbetaling van de klant heeft BS Phonefix behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 7- Levering

7.1  Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling verwerkt en binnen 2 werkdagen geleverd, mits het artikel op voorraad is. Indien het artikel niet op voorraad is wordt de klant per e-mail op de hoogte gesteld. In dat geval kan BS Phonefix met de klant een nieuwe levertermijn afspreken of de klant heeft het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.
7.2 In geval van annulering conform het vorige lid zal BS Phonefix het aankoopbedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na annulering, terugbetalen.
7.3 BS Phonefix tracht de termijn van levering zoveel mogelijk na te komen. Het verzuim van BS Phonefix treedt echter pas in, wanneer de levering van BS Phonefix niet uiterlijk binnen dertig dagen, te rekenen van de dag waarop de koper zijn bestelling bij BS Phonefix heeft betaald, is nagekomen. Dit conform de Nederlandse wet: “Kopen op afstand”. Wanneer BS Phonefix in gebreke treedt, is BS Phonefix verplicht tot terugbetaling van het reeds door de klant betaalde aankoopbedrag, zie ook punt 7.2 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
7.4 Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan BS Phonefix kenbaar heeft gemaakt.
7.5 Klant kiest zelf de manier van verzending.
7.6 BS Phonefix is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte pakketten. De klant kan zelf kiezen om het pakket op te sturen met Track en Trace en/of aangetekend.

7.6 BS Phonefix is op geen enkele wijze aansprakelijk op schade van de product(en) tijdens de verzending. BS Phonefix verpakt de zending zodanig goed om schade te beperken. De klant heeft zelf de keuze om het pakket te verzekeren. Mocht de klant het pakket verzekerd hebben, zal de klant zelf de verzendingsmaatschappij aansprakelijk houden.

Artikel 8- Herroepingsrecht

8.1  Bij BS Phonefix heeft de klant het recht zijn bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. De klant heeft na annulering nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen. De klant krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van de klant thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa € 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien de klant gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan BS Phonefix geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kan de klant contact met ons opnemen via info@bsphonefix.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. 
8.2 Het herroepingsrecht is niet op alle artikelen van toepassing. De uitzonderingen gelden voor de volgende artikelen:
·         Alle artikelen waarvan de plastic seal is verbroken.
·         Verbruiksartikelen, zoals beschermfolie en reinigingsvloeistof, waarvan de verpakking is geopend.
·         Artikelen die vanwege de hygiëne niet geruild kunnen worden, zoals (in-ear) headsets waarvan de verpakking is geopend.
8.3 Tijdens de herroepingsperiode zal de klant zorgvuldig omgaan met het artikel en de verpakking. Het is van belang dat het artikel compleet, ongebruikt en in de oorspronkelijke en onbeschadigde verpakking zit. Artikelen die beschadigd of gebruikt zijn komen niet voor ruiling of restitutie in aanmerking.
8.4 Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij het artikel met alle geleverde toebehoren, onbeschadigd  en in originele staat en verpakking aan BS Phonefix retourneren, conform de door BS Phonefix verstrekte en duidelijke instructies (zie artikel 9).
8.5 Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
8.6 BS Phonefix betaalt in beginsel binnen uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de betaling, het ontvangen bedrag voor het teruggezonden artikel aan de klant terug, mits het teruggezonden artikel voldoet aan de eisen die in punt 8.3 zijn vermeld.
8.7 Indien een artikel dat teruggezonden is, naar oordeel van BS Phonefix schade opgelopen heeft door een handeling of nalatigheid van de klant of anderszins voor risico van de klant komt, stelt BS Phonefix de klant hiervan per telefoon of e-mail in kennis, waarna BS Phonefix het voor het artikel betaalde bedrag onder aftrek van het bedrag van de waardevermindering van het artikel als gevolg van de schade binnen 14 dagen aan de klant terugbetaalt.  Als het artikel dusdanig beschadigd is zodat het niet meer te verkopen is, dan kan BS Phonefix het artikel niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken of de klant een ander artikel toesturen.

Artikel 9- Retourzendingen

9.1 De klant zal, alvorens hij/zij een artikel retour stuurt, een retourformulier aanvragen bij BS Phonefix. De klant ontvangt per e-mail een retourformulier.
9.2 Artikelen welke zonder retourformulier ontvangen worden zullen op kosten van de klant retour gestuurd worden.
9.3 Het risico van beschadiging en/of vermissing van een retourzending berust bij de klant tot het moment van bezorging aan BS Phonefix.
9.4 BS Phonefix zal de klant op de hoogte stellen per e-mail op het moment dat een retourzending ontvangen is.
9.5 De klant draagt er zorg voor dat de retourzending voldoende gefrankeerd is. De kosten voor het ontvangen van onvoldoende gefrankeerde zendingen worden doorberekend aan de klant.

Artikel 10- Reclames en aansprakelijkheid

10.1 De klant is verplicht te controleren of de ontvangen artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is, brengt de klant BS Phonefix telefonisch of per e-mail binnen 2 dagen na de aflevering op de hoogte.
10.2 Indien is aangetoond dat de artikelen niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft BS Phonefix de keuze de desbetreffende artikelen tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe artikelen dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Hierbij gaat het nadrukkelijk niet om artikelen die tijdens het verzenden zoek- beschadigd zijn geraakt.
10.3   De klant is niet gerechtigd om op grond van reclames de betaling op te schorten.
10.4 De aansprakelijkheid van BS Phonefix blijft ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de levering/bestelling.
10.5 BS Phonefix is niet aansprakelijk voor schades die ontstaan aan artikelen of voorwerpen door het gebruik van de door BS Phonefix verkochte artikelen.
10.6 De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door BS Phonefix ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 11- Overmacht

11.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft BS Phonefix in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering  van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de klant dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat BS Phonefix gehouden is tot enige schadevergoeding.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan BS Phonefix kan worden toegerekend.

Artikel 12- Privacy

12.1 BS Phonefix verwerkt de persoonsgegevens van de klant en neemt ze op in een of meer van haar bestanden.
12.2 BS Phonefix zal nooit persoonsgegevens verspreiden, vermenigvuldigen of verkopen aan derden zonder expliciete toestemming van de gebruiker.
12.2 Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het door BS Phonefix kunnen nakomen van de overeenkomst tussen BS Phonefix en de klant, alsmede het kunnen doen van aanbiedingen aan de klant wanneer de klant hier nadrukkelijk toestemming voor gegeven heeft.
12.3 De persoonsgegevens van de klant die door BS Phonefix verwerkt worden, zijn alle gegevens die de klant invult op het bestelformulier bij het afsluiten van de koopovereenkomst.
12.4 Indien de klant heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven van alle aanbiedingen en overige activiteiten van BS Phonefix verleent hij daarmee uitdrukkelijk toestemming aan BS Phonefix voor het doen van persoonlijk gerichte aanbiedingen aan de klant.
12.5 Indien de klant geen prijs (meer) stelt op het door of namens BS Phonefix doen van persoonlijk gerichte aanbiedingen of overige activiteiten, kan de klant per e-mail de nieuwsbrieven stopzetten.

Artikel 13- Klachten

13.1 Alle klachten die de klant heeft met betrekking tot zijn/haar bestelling, worden door BS Phonefix serieus in behandeling genomen.

13.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd volledig en duidelijk schriftelijk of per e-mail ingediend worden bij BS Phonefix, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.

13.3 Bij BS Phonefix ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door BS Phonefix binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

13.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

13.5 Bij klachten dient de consument zich allereerst te wenden tot BS Phonefix. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

13.6 Een klacht schort de verplichtingen van BS Phonefix niet op, tenzij de BS Phonefix schriftelijk anders aangeeft.

13.7 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door BS Phonefix, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 14 - Geschillen

14.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

14.2 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 
Artikel 15-  Reparaties

14.1 Indien de klant zelfstandig of via een derden de iPhone scherm vervangt,  is dat geheel op eigen risico. De klant verliest de fabrieksgarantie van Apple en bij BS Phonefix. Tevens kan BS Phonefix nimmer aansprakelijk worden gesteld indien er complicaties optreden tijdens of na de vervanging.

14.2 Indien de reparaties door BS Phonefix uitgevoerd worden, verliest de klant de fabrieksgarantie bij Apple. Wel geeft BS Phonefix garantie op de werking van het onderdeel.

14.3 De klant is zelf altijd verantwoordelijk voor de back-up van het toestel indien hij/zij kiest om het toestel door BS Phonefix te laten repareren.

Artikel 16- Garantie

15.1 Bij BS Phonefix heeft de klant garantie op alle bestelde artikelen. De klant heeft zes maanden garantie (alleen op fabrieksfouten, eigen fout wordt niet vergoed. Garantie van schermen vervalt bij het verwijderen van folies en/of na het overzetten van onderdelen) .
15.2 BS Phonefix staat er voor in dat alle aangeboden artikelen voldoen aan de door BS Phonefix vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
15.3 Indien de klant een artikel ontvangt wat bij aankomst al defect blijkt te zijn dan zal BS Phonefix de kosten voor het retourneren op zich nemen, mits het defect of de garantie aanspraak telefonisch of per email binnen 2 dagen na ontvangst wordt gemeld.  In alle overige gevallen betaalt de klant de retourkosten voor het artikel.
15.4 De klant stuurt in geen geval een artikel retour zonder dat hij/zij toestemming heeft gekregen van BS Phonefix. Zendingen zonder toestemming van BS Phonefix worden geweigerd en op kosten van de klant retour gestuurd.

Artikel 17- Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
16.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 18- Reparatie

Algemeen
Met dit formulier verstrekt u de opdracht aan BS Phonefix voor reparatie van uw mobiele toestel. Print dit formulier uit en verpak dit zorgvuldig, samen in een schokvrije verpakking. BS Phonefix zal van te voren een indicatieve prijsopgave van de reparatie door communiceren aan de klant.

Tarieven
BS Phonefix hanteert vaste prijzen voor reparaties. Mocht de klant meerdere reparaties willen laten uitvoeren door BS Phonefix, dan kan de klant dit aangeven op het reparatieformulier. Na het ontvangen van dit formulier zal BS Phonefix telefonisch contact opnemen met de klant om een prijsopgave door te geven. De kosten voor de verzending en retour zijn voor rekening van de klant. Nadat het toestel gerepareerd is, zal BS Phonefix een foto en/of video sturen naar de klant. Hierna verwacht BS Phonefix de betaling van de reparatie plus eventuele verzendkosten.
Gereedmaken toestel voor verzending
Zorg voor een deugdelijke verpakking ten behoeve van brievenbuspost en juiste adressering. Het inzendadres is:
W. M. Dudokweg 49 - Unit 201, 1703 DA Heerhugowaard.

Invulling formulier
Voor een goede afhandeling van de reparatie is het belangrijk dat u het formulier volledig invult. Door de ondertekening verklaart u de gebruiker te zijn het toestel. Een onvolledig ingevuld of niet ondertekend formulier, wordt niet in behandeling genomen. In dit geval ontvangt u uw toestel onbehandeld retour.
Productgegevens
Naam en type van uw mobiele telefoon kunt u vinden in de handleiding die u bij het toestel heeft ontvangen. Het unieke IMEI-nummer, bestaat uit 15 cijfers. Dit nummer kunt u achter op het toestel vinden, op de simtray of door *#06# in te toetsen.
Aflevering
Na het repareren van uw toestel zal er met u contact opgenomen worden. U zal op de hoogte gesteld worden van de reparatie en er zal gevraagd worden hoe u uw toestel teruggestuurd zou willen hebben. Al onze zendingen worden afgehandeld door PostNL en er zijn 2 verzendmogelijkheden:

Brievenbuspakket met track & tracé € 3,95. Brievenbuspakket verzekerservice € 13,00. Hierdoor is uw pakket verzekerd tot €500,-.

Uw pakket wordt volgens de dienstverlening van de vervoerder aangeboden op het adres dat op het reparatieformulier is vermeld. Indien de vervoerder het pakje niet heeft kunnen bezorgen wordt u middels een kaartje verzocht, binnen een week, contact met de vervoerder op te nemen en een nieuwe afspraak te maken.

Vervoersrisico
Het risico voor het transport van het toestel naar BS Phonefix en retour naar de klant is voor rekening van de klant. BS Phonefix is op geen enkel manier aansprakelijk voor het transport. De klant heeft zelf de keuze om het pakket te verzekeren.

Januari 2023

 

 

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.